DUCATUS TESCHINENSIS, Z. S.

ÚvodO násAkceKontakt

O nás

Spolek Ducatus Teschinensis byl založen v roce 2007 s posláním udržení, obnovy a rozvoje kulturního a přírodního dědictví a naplňování společenského, sociálního, uměleckého a krajinotvorného obrazu. Vytyčené poslání se snažíme naplňovat v regionu těšínské Slezsko, o čemž svědčí již jméno spolku. Ducatus Teschinensis má 9 členů. Členové se věnují sběru historických fotografií, legend a různých materiálů a poté se je snaží zprostředkovaně prezentovat širší veřejnosti prostřednictvím výstav či vydáváním publikací s regionální tématikou.
Prvním významným projektem členů sdružení byly publikace a výstava o společné historii měst Cieszyn a Český Těšín Těšínské události 19. – 21. stol. viz přiložená publikace.
Již název projektu napovídá, že hlavním cílem projektu bylo zpřístupnění materiálů, dokumentujících společnou minulost obou národů široké veřejnosti, připomenutí významných událostí Těšína a později rozdílný vývoj obou měst s důrazem na společnou historii, která oba sousední národy spojuje. Naším cílem bylo ji připomenout a osvětlit nejen obyvatelům celého Těšínského Slezska, ale i návštěvníkům tohoto regionu. Projekt přispěl rovněž k zachování kulturního dědictví a sbližování lidí a institucí, žijících a působících v oblasti Těšínského Slezska. Proto jsme jej s naším partnerem Muzeem Śląska Cieszynskiego v Cieszynie realizovali, a tak je společná historie obou národů (každodenní život obyvatel, kulturní, náboženské, společenské i rodinné události) představena prostřednictvím putovní výstavy s názvem Těšínské události 19. – 21. stol., a v rozšířené formě také prostřednictvím stejnojmenné publikace. Události, zachycené na archivních fotografiích přibližují obyvatelům České republiky a Polska historii Těšínského Slezska pohledem obyčejného člověka, který se tohoto dění zúčastňoval. Projekt však rovněž přispívá k pochopení posloupnosti dějů.Výstava i publikace byly od počátku koncipovány dvojjazyčně v polském a českém jazyce, v publikaci byl pak ještě umístěn německý překlad. Bylo tak přihlédnuto k tomu, že na tomto území nežili pouze Češi a Poláci, ale také Němci a jiná kulturní etnika. Na putovní výstavě mohli návštěvníci shlédnout 50 fotografií – zhotovených v době od r. 1860 do r. 2007. Fotografie formátu 70 x 50 cm byly zvětšeny na polyuretanové desky. Pro výstavu byly vybrány fotografie dle nejvýznamnějších či nejzajímavějších událostí, bylo však rovněž přihlédnuto k jejich stavu, neboť některé, byť významné fotografie, nebylo možno vzhledem k nízké kvalitě zvětšit na určený formát.
Stejnojmenná publikace pak má 175 stran a kromě historického úvodu a odborných komentářů k fotografiím obsahuje 405 fotografií, na kterých je zobrazeno 209 historických událostí z dění v Těšíně i obou Těšínech v období od roku 1860 do roku 2007, kdy Česká a Polská republika vstoupila do schengenského prostoru. Původně byl plánován nižší počet stran publikace, ale po dohodě obou partnerů a pracovníků Muzea Těšínska jsme se rozhodli publikaci rozšířit, aby měla ještě větší výpovědní hodnotu a mohla plnit funkci skutečně kvalitní didaktické pomůcky. Počet stran se zvýšil i z toho důvodu, že zprvu se předpokládalo umístění zkrácenější verze německých textů a komentářů, nakonec se však oba partneři dohodli, že všechny tři jazykové mutace budou rovnocenné, což prospěje propagaci Těšínského Slezska v zahraničí, ale bude mít rovněž velký význam pro německy mluvící občany tohoto regionu, žijící zde i v zahraničí.
Projekt byl realizován v úzké spolupráci s Muzeem Těšínska. Tato organizace se na všech aktivitách projektu buď přímo podílela, nebo byly s jejími zástupci konzultovány, Hlavním partnerem projektu bylo Muzeum Ślaska Cieszynskiego v Těšíně v Polské republice.
Projekt byl podpořen Evropským fondem pro regionální rozvoj v Operačním programu přeshraniční spolupráce CZ-PL 2007 – 2013 částkou 29 282 EUR. Celkový rozpočet projektu činil 34 900 EUR.
V průběhu roku 2011 zrealizovalo občanské sdružení Ducatus Teschinensis projekt, jehož cílem bylo vydání publikace a realizace výstavy pod názvem O zvycích a obřadech na Těšínském Slezsku.
Záměrem tohoto projektu bylo povzbudit u dětí, mládeže i široké veřejnosti zájem o hodnoty minulosti, o tvůrčí usilování předchozích generací v regionu, ve kterém žijí. Populárně naučnou formou přiblížíme nejen obyvatelům Těšínska tradice lidové kultury jejich předků. Výjimečným způsobem byla současné generaci zdůrazněna společná historie Poláků a Čechů, vzájemné prolínání kultur bez zřetele na dnešní politická, geografická či náboženská rozdělení, které v komplikované historii Těšínského Slezska tolik znamenaly. Usilujeme tak o naplnění principu stále znovu ožívající kulturní návaznosti minulého s budoucím v jeho nepřetržitém živoucím spojení generací a jedinců, rodů a národů světa. Vyústěním dlouhodobého sběru materiálů – audio záznamy /orální historie/, dobové fotografie a jejich následného zpracování a doplnění průvodními odbornými texty pak byla putovní výstava O zvycích a obřadech na Těšínském Slezsku, jejíž instalace proběhla ve městech a vesnicích v České i Polské republice. Sebrané materiály a odborné texty budou v byla využity k vydání knižního alba. Výstava byla komponována systémem kalendářního roku v porovnání s kalendářem lidovým – obřadním. Zvykové a obyčejové opakování každoročních mýtů nejen upevňuje soudržnost lidí, ale také oživuje dávné mytické a magické myšlení a připomíná původní sepětí člověka s přírodou. Současného člověka spojuje s jeho předky a současnou kulturu s jejími počátky v dávné minulosti. Obřady a zvyky Těšínského Slezska byly prezentovány prostřednictvím dobových fotografií a doplněny ilustracemi lidových malířů. Doprovodné, vysvětlující texty jsou v českém i polském jazyce, neboť námi sledované téma se dotýká celého území Těšínského Slezska - Śląska Cieszyńskiego. Významným komponentem projektu je úzká spolupráce odborníků z Polska / etnolog Gresz Studnicki a z České Republiky/ etnolog Jan Szymik.
Projekt byl finančně podpořen Česko polským fórem/ částkou 190000 Kč a Moravskoslezským krajem/ částkou 70000 Kč. Celkové náklady činily 639 500 Kč.
Dalším projektem byla výstava a publikace s názvem Ztracený svět Židů na těšínském Slezsku. Průvodní text k výstavě připravil prof. Janusz Spyra, který je uznávaným odborníkem na židovskou tématiku v našem regionu. Text byl přeložen do češtiny, neboť výstava byla zahájena v lednu roku 2013 a pokračovala v obcích a městech po české i polské straně regionu. Výstava byla předvojem stejnojmenné publikace, na kterou obdržel náš spolek dotaci z Visegrád fund org. a také Česko-polského fóra při MZV ČR.
Spolek Ducatus Teschinensis byl také partnerem mezinárodního programu Gruntvig Projekty partnerství, který byl realizován v průběhu let 2011 až 2013. První setkání partnerů projektu se uskutečnilo v listopadu 2011 v Berlíně.